Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Собственици на земи предупреждават за опасност от злоупотреби с фалшиви договори
Автор: Диана Бикова 11:39 / 15.03.2022Коментари (0)399
©
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) е категорично против публикувания от Министерството на земеделието законопроект за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ. Едно от предложенията касае комасираното ползване на земеделските земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, като се създават масиви за ползване по споразумение между собствениците и ползвателите. Другата идея е да се отмени чл. 37б, ал. 6, тъй като съществувал проблем при съблюдаването му.

Вносителите на изменението в ЗСПЗЗ изтъкват като мотив, че промяната се правя с цел да се улесни вземането на решение в случаите, когато през съответната стопанска година са представени два и повече договора за ползване на един и същи имот. Често са случаите, при които след като масивите за ползване са разпределени, съдебно решение установява, че първият вписан договор е нищожен или че спорът между вписан и невписан договор е решен в полза на невписания. 

БАСЗЗ е против отмяната на чл. 37б, ал. 6, който касае сключването на споразумение между собствениците и ползвателите, тъй като има опасност от злоупотреби с фалшиви договори. Това се казва в официално становище на БАСЗЗ, изпратено до Министерство на земеделието, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

"УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

По повод на публикувания от Министерството на земеделието законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИД на ЗСПЗЗ) от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) в законоустановения срок изразяваме следното становище:

БАСЗЗ категорично се противопоставя на предложения ЗИД на ЗСПЗЗ в основната му част, обективирана в параграфи 1 и 2 от същия и предвиждаща отмяна на режима по чл.37б, ал.6 от закона.

Считаме, че така предложената част от зaконопроекта:

- ще възобнови масовите злоупотреби с фалшиви договори за отдаване под наем и аренда на земеделска земя, като по този начин ще подкопае установен правов ред и конституционно скрепени принципи за защита и неприкосновеност на частна собственост;

- застрашава правата на собствениците и дребните ползватели на земеделска земя;

предпоставя риск от корупционни практики, като премахва обективни и работещи съгласно действащия правен ред критерии (наличие на вписване и поредност при вписване на договори за наем/аренда), като на тяхно място не предвижда друг валиден механизъм за решаване на конфликт между предявени правни основания, което означава, че в арбитър ще се превърне субективната преценка на конкретни длъжностни лица в системата на Министерството на земеделието;

- ще създаде допълнителен хаос в поземлените отношения и ще затрудни възможността за комасирано ползване на земеделските земи;

- предполага развитието на нестабилни и краткосрочни поземлени отношения, свързани с преотстъпването на правото на ползване на земеделска земя, вместо да насърчава трайни, устойчиви и предвидими такива;

- демонстрира желание на държавни органи, каквито са специализираните структури в системата на Министерството на земеделието да абдикират от ролята им да осъществяват контрол за законосъобразност;

- очевидно прокарват лобистки интереси, допълнителен атестат за което е, че се вмъкват в текста на законопроект, за който се определя съкратен 14 дневен срок за обществено обсъждане със съвсем различни и неубедителни мотиви, в нарушение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове;

- в средносрочен аспект ще доведат до последици, които са несъвместими с принципите на правовата държава (доколкото способстват за злоупотреби спрямо право на собственост и фиктивни облигационни отношения с цел получаване на европейски субсидии) и биха били основание за преустановяване на достъп до европейски средства за Република България в светлината на въведения на ниво Европейски съюз (ЕС) механизъм за обвързване на финансова подкрепа на Съюза със спазване на принципите за върховенство на закона и правова държава от държавите-членки.

В допълнение към гореизложените пороци на така предложените законодателни промени излагаме на вашето внимание следните аргументи:

1. Обръщаме внимание, че разпоредбите на чл.36б, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, както и разпоредбите на чл.4а и 4б от същия закон бяха въведени през 2018 г. (ДВ бр. 42 от 2018 г.) като механизъм за противодействие на възникнала масова практика по регистрация на фалшиви договори за ползване на земеделски земи през 2017 г. с цел получаване на неследващите се европейски субсидии.

Именно поради зависимостта на правото на подпомагане от наличието на правно основание за ползването на земята и стремежът за ползване на повече площи, през 2017 г. получи разпространение схема за контрол на ползването чрез отдаването под наем на чужди имоти, без знанието и съгласието на собствениците им, а често и в ущърб на добросъвестни малки ползватели, което предизвика масови протести на земеделски стопани в много области на страната. В обхвата на измамната схемата основно, но не само, попаднаха земи със статут по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, така наречените "бели петна“, за които собствениците им не са подали декларации за начина на трайно ползване и формата на стопанисване в срок до 31 юли и не са сключили договори за отдаването им за ползване.

Като противодействие законодателят предприе коментираните изменения и допълнения, с които се повишават правните гаранции против описаните практики за неправомерен достъп до "заграбване“ на земеделски земи чрез формално допустими правни средства.

Сега, с предложената проекторазпоредба на пар. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ на практика се цели ампутация и фактическо обезсилване на така въведената през 2018 г. система от правни и институционални гаранции, като се отменя фазата на институционален контрол по законосъобразност, осъществяван от специализираните областни и общински структури към Министерството на земеделието. Интересни са мотивите към ЗИД на ЗСПЗЗ, с които се обуславя тази промяна. Чрез тях фактически се зачеркват цели клонове и подотрасли на правото и се поставя под въпрос необходимостта от съществуването на охранителните производства (като вписването на актове, свързани с упражняването на правото на собственост в широкия смисъл на това понятие) под претекст, че това затруднява дейността на администрацията. По същия начин утре Министерството на правосъдието би могло да предложи премахване на институционалния контрол, осъществяван от него по отношение на дейността на Агенцията по вписванията или на нотариусите например.

2. В мотивите към ЗИД на ЗСПЗЗ, в частта обуславяща отмяната на чл.36б, ал.6, основната аргументация е свързана с обезпечаването на процеса по предоставяне на европейски субсидии във връзка с имотите, включени в споразумения за ползване по чл.37в от закона. Обръщаме внимание, че ЗСПЗЗ урежда обществените отношения във връзка със собствеността и ползването на земеделските земи (виж чл.1 от него), а не начините и механизмите за получаване на европейско финансиране в светлината на Общата селскостопанска политика на ЕС. За тази част има други специални закони и приложима подзаконова нормативна уредба. 

3. Обръщаме също така внимание на обстоятелството, че в нарушение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в мотивите към ЗИД на ЗСПЗЗ не са посочени никакви аргументи за наличие на "изключителни случаи“, обуславящи налагането на минималния (14 дневен) срок за обществени консултации, вместо задължителните по закон 30 дни. Елементи на такива аргументи (но съществено неубедителни) са налични на неправилното от нормотворческа гледна точка систематично място, в "частична предварителна оценка на въздействието“. Там е посочено, че съкратеният срок за обществено обсъждане (от 14 дни) се налага, "тъй като на 1428-та среща на Комитета на министрите, предвидена за 8-10 март 2022 г., е необходимо българското правителство да представи актуализиран план за действие относно предприетите индивидуални и общи мерки по изпълнение на решенията на ЕСПЧ“. В тази връзка е видно, че дори и съкратеният срок от 14 дни изтича на 18.03.2022 г., т.е. 8 дни след въпросното заседание. От тук става ясно, че въпросният аргумент за съкратени срокове за обществено обсъждане би могла да бъде до известна степен валидна за другата част от ЗИД на ЗСПЗЗ, касаеща процеса по възстановяване на собствеността върху земеделските земи, какъвто вероятно е бил обхватът на първоначалния замисъл за промяна на ЗСПЗЗ. От тук става категорично ясно също така, че текстовете на пар. 1 и пар. 2 от въпросния ЗИД на ЗСПЗЗ нямат място в него и че тяхното вмъкване преследва цели, които са чужди на идеята за защита на обществения интерес. Това е видно и от самия текст на мотивите към ЗИД на ЗСПЗЗ в тази им част, където се използват аргументи, касаещи вътрешно административни процедури за областните дирекции и общински служби по земеделие и които не допринасят за това да убедят широката общественост за необходимостта от предлаганите промени. Такъв пример е упоменаването на някаква информационна система "FERMA WIN", за която след задълбочен преглед на цялата национална законова и подзаконова нормативна уредба (вкл. и на общи административни актове, публично достъпни инструкции и указания, издавани от орган на власт)  не можахме да открием никаква информация. 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Разглежданият в настоящото ЗИД на ЗСПЗЗ е повод да препотвърдим пред Вас необходимостта от цялостно преразглеждане на действащите правила за управление на поземлените отношения, преосмисляне на механизма на споразуменията за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ и отмяната на режима на т.нар. "бели петна“. Справка в Държавен вестник, ще ви покаже, че така действащия понастоящем режим, въведен през 2002 г. и утвърден през 2009 г. поради икономически интереси, свързани преди всичко с получаване на европейско субсидиране е повод за ежегодни законодателни промени (близо 100 на брой за последните 20 години), които съществено деградират поземлените отношения. Те са доведени до положение, при което в нарушение на основни правни институти и Конституцията на Република България и с цел усвояване на субсидии, правото на собственост и наличието на валиден договор между собственик и ползвател са се превърнали в някаква “досадна подробност“ от второстепенно значение.  Демонстрираното с настоящия ЗИД на ЗСПЗЗ "нежелание“ на ръководената от Вас администрация да се съобразява с наличието на вписване или поредност на вписвания при такива договори по повод на одобряване на споразумения за ползване като правно основание за кандидатстване за евросубсидии е поредното потвърждение на това наше твърдение."
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2022 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Коледно-новогодишни празници 2022/2023
Зима 2022/2023 г.
ТВ и шоу сезон 2022/2023 г.
Извънредно: Рибари изчезнаха в езерото Мандра
Операция "Лунна светлина"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2022 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: