Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Обявяват конкурс за предоставяне на социални услуги в Кризисния център
Автор: Екип Burgas24.bg 09:00 / 05.09.2019Коментари (0)659
© Burgas24.bg
ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка със заповед № 2481/03.09.2019 година на Кмета на Община Бургас

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за възлагане предоставянето на социални услуги  в общността – Кризисен център за деца и лица, жертви на насилие, в Община Бургас. 

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лицa, както и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.  

1.2. Кандидатите по т.1.1 трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане и да притежават лиценз, издаден от председателя на  Държавната Агенция за закрила на детето.

1.3.   В конкурса не може да участва кандидат - търговец, който:

1.3.1. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

1.3.3. е лишен от право да упражнява търговска дейност;

1.4. В конкурса не може да участва кандидат, който има:

1.4.1 задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Община Бургас и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, регламентирани в Особената част на Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран.

1.5. Изисквания към кандидатите:

1.5.1. Опит в предоставяне на  социални услуги, включително за деца; опит в изграждането на партньорства с местните власти и неправителствени организации, а ако кандидатът е търговец – търговска репутация;

1.5.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;

1.5.3. Наличие на организационен капацитет;

1.5.4. Наличие на финансова стабилност;

1.5.5. Програма за развитието на социалната услуга. 

2. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги.

2.1. Изпълнителят - Доставчик на социални услуги следва да работи с деца и лица, жертви на насилие, като предоставя социални услуги, насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране на потребителите и социално-психологическа помощ. Създава условия за тяхната оптимална интеграция в обществото.

2.2. Повече информация за предоставяните социални услуги в Кризисен център за деца и лица жертви на насилие, в Община Бургас, както и за задачите, обхвата и очакваните резултати от работата на доставчика на услугите, се съдържа в Заданието за предоставяне на социални услуги в Кризисен център за деца и лица, жертви на насилие, в Община Бургас.

3. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

3.1. Финансовото участие от страна на Общината се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидията от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

3.2. Размерът на бюджета за следващите години се определя в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Министерски съвет.

4. Документи за участие.

4.1. Удостоверение за вписване в регистъра към Агенция за социално подпомагане и лиценз от Държавна агенция закрила на детето – нотариално заверени;

4.2. Ако кандидатът не е търговец -  препис от решение за съдебна регистрация – нотариално заверено и удостоверение за актуално състояние, издадено от Регистър Булстат при Агенция по вписвания, с дата на издаване не по-рано от 2 месеца преди подаване на документите;

4.3. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години, заверен от одитор, или декларация от кандидата, че не подлежи на одиторски контрол;

4.4. Удостоверения  от съответните компетентни органи или Декларация от организацията за:

4.4.1. наличие/липса на задължения към Национална агенция по приходите;

4.4.2. наличие/липса на задължения към Община Бургас и към общината по седалището на кандидата;

4.4.3. наличие/липса на изпълнителни дела, по които са длъжници кандидатът или лицата които са еднолични собственици на капитала, управители или прокуристи.  

4.5. Представяне на кандидатстващата организация – цели, мисия, сфери на дейност, реализирани проекти през последните две години, с подобен предмет на дейност;

4.6. Техническо предложение за предоставяне на социални услуги в Кризисен център за деца и лица жертви на насилие, включващо:

- Попълнен подробен формуляр на техническо предложение (Приложение № 2)

4.7. Финансово предложение, включващо:

- Попълнен формуляр за разбивка на разходите (Приложение № 3)

4.8. Кандидатите трябва да представят по един оригинален екземпляр и по две копия на техническото и финансовото предложение. Техническото и финансовото предложение (оригинал и две копия) се представят в два отделни запечатани плика, обозначени съответно "Техническо предложение" и "Финансово предложение". Върху плика с финансовото предложение се обозначава също: "Да не се отваря едновременно с техническото предложение". Двата плика се поставят в трети запечатан плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес на кандидата. 

5. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите  представят документи по настоящия конкурс (съгласно изискванията на т.4) в срок от 45 календарни дни, считано от датата на публикуването на обявлението в един национален и един местен всекидневник.

Документите се подават лично в  Центъра за информационно обслужване на граждани на адрес, гр. Бургас, ул."Александровска" № 26 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

6. Време и начин за провеждане на конкурса.                                                                                                            

6.1. Конкурсна Комисия, включва представители на Общинска администрация, представител на Министерство на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане.

В 14-дневен срок Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Техническите и Финансови предложения съобразно критериите, посочени в чл.38, ал.4 от ППЗСП, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат.

6.2. Конкурсът ще се осъществи на два етапа:

Първи етап - Комисията разглежда представените от кандидатите документи по т.4 и проверява наличието и редовността им.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Технически и Финансови предложения.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

7. Критерии за оценяване

Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии и съответния максимален брой точки:

7.1. Институционален  капацитет и състояние на кандидатстващата организация - 20 точки, в т.ч.:

7.1.1. Финансов капацитет и състояние на кандидатстващата организация и квалификация на кадрите (5 точки).

7.1.2. Опит в предоставянето на социални услуги, включително за деца (10 точки).

7.1.3. Опит в изграждането на партньорства с местните власти и неправителствени организации (5 точки).

7.2. Техническо предложение и методология, адекватни и съответстващи на Техническото задание - 40 точки, в т.ч.:                                                                                                   

7.2.1. Предложена методология, отговаряща на техническото задание и на местните условия и гарантираща качеството на услугите в съответствие с релевантните международни норми и българското законодателство (20 точки).

7.2.2. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка (10 точки).

7.2.3. Наличие на адекватни дейности за повишаване на обществената информираност и насърчава участието на общността (10 точки).

7.3. Организационна структура и разпределение на персонала в съответствие с общата численост по Техническото задание - 15 точки, в т.ч.:

7.3.1. Организационна структура за оперативно и финансово управление (10 точки).

7.3.2. Програми за подбор на персонал, развитие и обучение (5 точки).

7.4. Оценка на Финансовото предложение - 25 точки, в т.ч.:

7.4.1. Съответствие на разходите с предварително определения бюджет, съобразно действащия стандарт за издръжка на държавно делегирани дейности (Заб.: да се представи по пера/параграфи) (20 точки).

7.4.2. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на социалните  услуги - предмет на конкурса. Предложено допълнително финансиране - начин и форма (5 точки).

Общ брой точки:  100 

8. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.

8.1. В тридневен срок от класиране на кандидатите от Комисията, Кметът на Общината издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

8.2. Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати в 7-дневен срок от издаването на Заповедта по т. 8.1.                

9. Конкурсни документи

9.1. Неразделна част от настоящата Заповед е Конкурсна документация, състояща се от:

 - Задание за предоставяне на социални услуги в Кризисен център за деца и лица, жертви на насилие в Община Бургас - Приложение № 1;

 - Формуляр за предоставяне на техническо предложение - Приложение № 2;

 - Формуляр за предоставяне на финансово предложение - Приложение № 3;

 - Проекто-договор - Приложение № 4.                                                                                                                                                      

9.2. Кандидатите могат да закупят конкурсната документация, в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС от Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на община Бургас, на адрес гр. Бургас, ул."Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30  до 16,00 часа, не по-късно от 30.09.2019 г.

За допълнителна информация - Дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" Община Бургас, тел.: 056/ 907-413, 056/ 84-26-58.
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2019/2020 г.
Зима 2019/2020 г.
Откриха мъртва риба в Марица!
Грипна епидемия обхвана страната
Мощен взрив и евакуация във Варна!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: